DSP论坛
电子工程师的短视频社区
500万+工程师都在用
直播中

apple2008

14年用户 170经验值
私信 关注

谁能帮我做个2407最小系统图,要用cpld外扩

<div id="textstyle_450304" style="FONT-SIZE: 9pt">谁能帮我做个<font color="#000000"><a href="http://www.chinaicmart.com/suppliers/236/2407.html">2407</a></font>最小系统图,要用cpld外扩 .<br/></div>
<div style="FONT-SIZE: 9pt"><a href="https://www.elecfans.com/soft/39/2008/%7B$strUrl%7D">lf2407 pdf</a></div>
[此贴子已经被admin于2008-6-16 14:08:53编辑过]

回帖(4)

toread

2008-6-16 13:48:04
<p><font face="Verdana">VC5402</font>做的一个电路,请查看:<br/></p>
<p>&nbsp;</p>
Bjqu5PSB.rar (23.27 KB)
(下载次数: 5, 2008-6-16 13:48 上传)
<br/>

69055

2009-10-25 15:24:39
好的

王为己

2013-6-11 20:59:35
强烈鄙视,不知道神马玩意

冯海南

2013-6-12 09:30:12
good                           

更多回帖

发贴
×
20
完善资料,
赚取积分